ГИПЕРКОМПЛЕКСТҮҮ САН

— кадимки комплекстуу сандарга караганда кененирээк түшүнүктү берүүчү сандардын жалпыланышы. Алардын үстүнөн жөнөкөй арифм. амалдарды жүргүзүп, көп өлчөмдүү мейкиндикте геом. процессти туюнтууга же кандайдыр физ. закондордун сандык сүрөттөлүшүн берүүгө болот. Комплекстуу сандар тегиздикте кандай мааниге ээ болсо, Г. с. үч өлчөмдүү мейкиндикте дал ошондой эле мааниге ээ. Бул абал Г. с-дар системасын түзүүгө түрткү болду. Г. с-ды кандайдыр бир «1, е2,…, еп, «базистик бирдиктер» системасынын жардамы м-н сызыктуу туюнтулат: ziei-ra^-r—+ -renin (*), мында хи х%, …, хп дер Г. с-дын компоненттери. Ал эми x+iy комплекстүү саны чыныгы 1 бирдиги ж-а мнимый i бирдиги болгон сызыктуу туюнтма — эки «базистик бирдиктен» түзүлөт. Г. с-ды колдонуу үчүн арифм. амалдар колдонулат. Аларды кошуп ж-а кемитүүдө арифметиканын белгилүү эрежеси колдонулат, б. а. теңдеш компоненттери өз ара кошулат же кемитилет. Көбөйтүүдө атайын эреже колдонулат. Г. с-дын эң негизги системасы — кватерниондор.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *