— фокус деп аталган берилген эки чекитке чейинки аралыктардын айырмасы турактуу болгон тегиздикте-ги чекиттердин көптүгү (1-сүрөт).

от 2020