ГИПЕРБОЛА адабиятта

— апыртып сурөттөөгө негизделген көркөм ыкма. Бир нерсенин чыныгы өзүндө жашаган белгисин ашыра көрсөтүү (мис, анын акылы Ысык-Көлдөй терең, Ала-Тоодой бийик). Г. сүрөттөөдө ойдун курч, таасирдүү формада айтылышы үчүн керек. Г. эпикалык фольклорго, романтикалык поэзияга ж-а сатира жанрына мүнөздүү. Көбүнчө литотанын карама-каршы тү-nTVHvrv катары колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *