ГИПЕРБОЛАЛЫК ТЕСКЕРИ ФУНК-ЦИЯЛАР

— гиперболалык sh;r, char, thi функпияларга карата тескери болгон Arsh.r, АгсЬж, Arthz функпия-ларьтнын аныктальтпты. Мис, эгер ;r=shz/ болсо, ;/ = ArshЈ. ж-тин чътнът-гът мааниси үчүн гиперболалык тескери функпиялардьт төмөнкү формулалар м-н туюнтууга болот: Булар гиперболалык ареа-синус, ареа-косинус ареа-тангенс деп окулат. Мындай белгилөө лат. area — аянт деген создөн алынган. Г. т. ф-дын жардамы м-н айрым айыпталбаган интегралдар туюнтулат. Мис, гументтин чыныгы мааниси үчүн Г. ф. г22=1 тегерек аркылуу триго-нометриялык функцияны аныктоого окшош геом. жол м-н х2—j/2=l гипербола аркылуу аныкталат. Г. ф-дын төмөнкү касиеттери бар: ch2x—sh2a:=i, thx = chxfchx, sh ± у) = shz chy ± rfcchrr shy, sh(xdzy)~chx chj/rbsha; shy. Г. ф-ды тригонометриялык функциялар аркылуу туюнтууга болот: shx= =—isinii; chz=cos 1я:(!=У—1). я’—y2=l гипербола x=cht, y=*sht параметрдик теңдеме аркылуу берилиши мүмкүн. Аргумент t гипербола-нын секторунун эселенген аянты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *