— ээр түрүндөгү экинчи тартиптеги чектелбеген бет. Анын декарт коор-динаталар системасындагы жөнөкөй.

от 2020