ГИЛЬБЕРТ МЕЙКИНДИГИ

—га өлчөм-дүү евклид мейкиндигинин чексиз өлчөм учурга жалпыланышы. «Г. м.» түшүнүгү немец математиги Х. Гильберттин (1862—1943) эмгектеринин натыйжасында пайда болуп, азыр ма-тематиканын ар түрдүү тармактарын- да кеңири колдонулууда. У, Xi* катары жыйналган учурдагы хх, х2,…, Хи,… сан удаалаштыгы Г. м-нин элементи болот, х = («I, …, хп, ••■) ж-а у=(у\,…, у л,■■■) элементтеринин суммасы Х + У—(Х1 + Уи—г Ха + Уп…), скалярдык көбөйтүндүсү (х, у) = =ххуу+ … +хпуп + … (1), х элемен-тинин Х санына көбөйтүндүсү Хх= -= (Ххи ХхП, …) барабардыктары м-н оо оо аныкталат. ? х*, > y*i катарлары жыйналса, (1) катар да жыйналат, Квадраттары иптегралдануучу функциялардын көптүгү Г, м-ния mf салы 5рдотг

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *