ГИДРОСТАТИКА

(гидро… ж-а стати-жя) — гидромеханиканын бир бөлү-жт: ал суюктуктун тең салмактуулу-гтн ж-а кыймылсыз суюктуктун куюлтуп турган идиш беттерине же матырылган нерсеге аракет этишин изилдейт. Суюктуктун тең салмактуу абатта пзилдөөдө басымдын ар кандай шарттарда түрдүүчө өзгөрүшүн билүү кжрыл. Суюктуктагы басымдын озге-цггү закондорун билүү ил. ж-а тех. Саалуу маселелерди чечүүдө тоң роль •йнонт. Гидравликалык пресстин иттин, суюктук манометри ошол ба-«исгын өзгөрүш закондоруна негизделген. Г. закондорун изилдөө тең салмактуу абалда турган суюктук өзү ■атырылган нерсеге таасир эткен жтчтт эсептеп чыгууга мүмкүндүк бе-ит. Мис, суу астында жүрүүчү камакка суюктуктун таасир этүүчү күчтү Г. закондорунун негизинде эсептелет. Басым/гын өзгөрүш закондору-яте негизинде ошол эле нерсенин ггиктук бетинде же ичинде сүзүү ■аяттарын аныктоого болот. Г-нын шигшги милдети — суюктукта басым-,яиж таралыш закондорун изилдөө. Г-нын идеалдык ж-а плээшме суюк-ттттарга туура келүүчү негизги тең-•щчгесп вектор түрүндө жазылган Эйеттолтш теңдемеси м-н берилет: — 1 -» F—grad p~Q; р ■= оуюктуктун тыгыздыгы, р — суюктуктун басымы, F — бирдик массага таасир эткен күч.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *