ГИДРОСТАТИКАЛЫК ПАРАДОКС

-цилиндр эмес формалуу идиштеги суюктуктун салмагы ал суюктуктун идиштин түбүнө жасаган басым күчүнө барабар болбоо кубулушу. Г. п-ту франң. математик ж-а физик Б. Паскаль байкаган. Өйдө жагы кенен идиштин түбүндө суюктуктун басым күчү анын салмагынан аз, ал эми өйдө жагы кууш идиште анын салмагынан көп болот. Цилиндр формасындагы идиште суюктуктун салмагы ж-а басым күчү бирдей. Эгер түбүнүн аянты бирдей, бирок формалары түрдүү идиштерге бирдей деңгээлге чейин бир тектүү суюктук куюлса, алардагы суюктук санынын түрдүү болушуна карабастан, басым күчтөрү бардык идиштерде бирдей ж-а пи-линдр формадагы идиштеги суюктуктун салмагына барабар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *