ГИДРОСЛЮДАЛАР

(гидро… ж-аслю-далар) — алюмосиликаттардын тобундагы слюдаларга окшогон минерал-дар. Алар кабатталып турат ж-а составында суу болот. Г-га: гидромусковит (иллжт) (К, Н20)АЬ[(А1, Si) Si3OI0] (ОН)2-пН20, ректорит (Н20, К) Al2[AlxSi4-xOie] (ОН)2-пН20, гидробио- тит (K,H20) (Mg,Fe3+b[AlSi3O,0] (OH)2-■пНгО, глауконит, вермикулит ж. б. сыяктуу минералдар кирет. Ысытуу-дан кабатчаланып, көөп чыгышьшан ж-а составындагы суунун бууланып кетнпгинен Г-дын көлөмү кескин чоңоет. Г-дын пайда болушу негизинен гранит, пегматит ж. б. тоо тектерин-леги слюда минералдарынын бузулуп үбөлонүшу ж-а өзгөрүшү м-н байланыштуу. О. эле диагенездин натыйжасында алюмосиликаттуу деңиз чөк-мялөрүнүн ажырап бөлүнүтпүнон ж-а сейрек учурда төмөнкү темп-ралуу гидротерм кендеринде руда тарамда-рына жанаша жаткан тоо тектердин взгөрүшүнөн да пайда болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *