гидроксил — хим. көп бирикмелердин молекулала-рынын составына кирип, алардын хим., физ. касиеттерин аныктоочу бир валенттүү ОН тобу, мис, негиз-дерде (NaOH), сууда (НОН), спирт-терде (С2Н6ОН) ж. б.

от 2020