ГИДРОДИНАМИКАЛЫК КАРШЫЛЫК

 — суюктук ичинде кыймылда болгон нерсеге ошол суюктуктун же канал, түтүк ж. б-лардын беттеринин суюктук кыймылына жасаган каршылыгы. Кыймылсыз нерсени суюктук же газдын агымы айланып агып өтсө же, тескерисинче, кыймылсыз суюктукта нерсе кыймылда болсо, анда нерсеге аракет этүүчү бардык күчтөрдүн башкы векторунун кыймыл багытына карай түшүрүлгөн проекциясы Г. к-тын чоңдугун берет ж-а «=Сд.—S формуласы м-н аныкталат; р — чөйрөнүн тыгыздыгы, v — ылдамдык, S — нерсенин аянты, сх— нерсенин формасына, кыймыл багытына карай абалына ж-а окшоштук санына көз каранды болгон өлчөмсүз коэффициент. Суюктук ичинде кый-мылдоочу нерсенин бетинин ар бир элементине ал суюктуктун таасир эткен күчү жаныма ж-а нормалдуу түзүүчүлөргө, б. а. сүрүлүү м-н басым күчтөрүнө ажыратылат. Бардык басым күчтөрүнүн натыйжалоочусу-нун кыймыл багытка түшүрүлгөн проекциясы басымдын Г. к-гын, ал эми бардык сүрүлүү күчтөрүнүн на-тыйжалоочусунун кыймыл багытка түшүрүлгөн проекциясы сүрүлүүнүн Г. к-гын берет. Эгер нерсе кыймылда кезинде суюктуктун бетинде толкун пайда болсо, анда ал нерсе жогорку каршылыктардан башка да толкун каршылыгына дуушар болот. Г. к. йерсенин өлчөмүнө, формасына ж-а анын ылдамдыгына жараша болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *