(гидро… ж-а акустика) акустиканын бир бөлүгү; суу алдындагы локация, байланыш ж. б. максаттар үчүн сууда (океан, деңиз, көл ж. б.) үндүн таралышын изилдейт. Үн абадагыга караганда сууда алда канча аз басаңдай, ошон үчүн суу астында орт. үн 15—20 км ге чейин угулат. Үн табигый шартта суунун илээшкек касиетте болушунан гана эмес, суудагы башка майда бө-лүкчөлөргө урунуп чачырашынан ж-а жутулушунан да басаңдай. Үндүн таралуу багытынан кыйшайышы суу тереңдеген сайын анын басымынын, темп-расынын, туздуулугунун өзгөрү- шүнө жараша болот. Суу астындагы байланыш жалгыз гана үн аркылуу жүзөгө ашырылгандыктан Г-нын практикалык колдонулушу өтө кеңири.

от 2020