ГИДРАТТАР

от2020

Ноя 28, 2020

 — орг. ж-а орг. эмес заттарга сууну кошуудан пайда болгон кошулмалар. «Г.» деген термин негизинен кристаллдашкан суусу бар бирикмелерге карата айтылат (к. Крис-таллогидраттар). Мурда «металл кыч-кылдарынын гидраттары» (мис, NaOH — натрий кычкылынын гидраты) деп ат алуучу. Азыр бул бирикмелер металлдардын суу кычкылы деп аталат, анткени алардын составында кристаллогидраттардагыдай суунун өзүнчө молекулалары болбойт, к. Суу кычкылдар.

от 2020