ГИДРАТТАНУУ

 (гр. hydor — суу) — молекулалардын же иондордун суу молекуласын кошуп алуусу. Кычкылдардын Г-сунан суу кычкылдар (жегичтер), к-талар же амфотердүү бирикмелер алынат: СаО+Н20 = Са(ОН)2 S03+H20 = H2S04 As203+3H20=2H3As03 Кээ бир орг. заттар ж-а орг. эмес көпчүлүк заттар суу м-н катуу кристал-логидраттарды пайда кылат. Мис, суусуз жез сульфаты CuSO* түссүз, анын суудагы эритмесинен ачык көк түстөгү гидрат CuS04 • 5Н20 — көк таш кристаллданат. Эритмедөги молекула-лар суу м-н түрдүү составдагы гид-раттарды берет. Электролиттерди эри-түүдө иондор гидр аттанат. Кристалло-гидраттардын пайда болушу ж-а мо-лекулалардын, иондордун Г-су эрит-кичтин молекуласы м-н эриген затташ кошулушунан (сольватация) келип чыгат. Орг. бирикмелердин Г-су орг. заттарды синтездөөдө чоң роль ойнойт: Этиленден этил спирти СН2= =СН2-|-Н20-»-СНзСН2ОН, ацетиленден ацетальдегид пайда болот (к. Кучеров реакциясы) ж. б.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *