ГИББС БӨЛҮШТҮРҮҮСҮ

 —статистикалык физиканын фундаменттик закону. Берилген системанын микро-скопиялык абалынын ыктымалдуулу-гу, б. а. системанын бөлүкчөлөрүнүн импульстарышта ж-а координатала-рынын белгилүү мааниге ээ болуу мүмкүндүгү аныкталат, к. Статистикалык физика.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *