— активдүү зонанын башка материалдары м-н элементтеринен отуну конструкция-лык жол м-н бөлүнгөн ядролук реактор. Реактордун гетерогендүү экени жылуулук бөлүп чыгаруучу элементи бардыгынан билинет. Анын бул элементи ар түрдүү конструкциялык формада (жумуру стержень, шакектүү кесилиш, жалпак ж. б.) жасалат. Көпчүлүк учурда Г. р-до ядролук отун, акырындаткыч, жылуулук та-шыгычтын арасында кескин чек болот. Ишке киргизилген ядролук реак-торлордун көпчүлүк типтери ж-а түрлөрү гетерогендүү. Г. р. анын кон-струкдиялык ж-а технол. артыкчылыгы жагынан гомогендүү реакторлорго караганда жогору турат.

от 2020