(гетеро… ж-а гаметалар) — айбанат м-н эки үйлүү өсүмдүктөрдүн жыныстык (эркектик же ургаачылык) гаметаларынын бирдей эместиги. Ал жыныс хромо-сомасынан айырмаланган, эки сорттогу гаметасы бар гетерогаметалуу жы- ныстан турат. Сүт эмүүчүлөрдө, кээ бир сойлоочуларда, балыктарда, о. эле көпчүлүк омурткасыз жандыктарда Г. эркектерине гана таандык. Сперматозоиддердин жарымы Х-хро-мосомалуу, ал эми жарымы Ү-хромо-сомалуу. Бул организмдердин жу-мурткалык клеткаларында дайым X-хромооомасы болот (гомогаметалуу жьшыс). Кээ бир куштарда, сойлоочуларда, балык ж-а көпөлөктөрдө Г. ургаачыларына таандык. Жумуртка-лык клетканын бир бөлүгүндө Z-xpo-мосомасы, экинчисинде W-хромосо-масы бар. Көпчүлүк эки үйлүү өсүмдүктөрдө Г. эркек жынысына таандык.

от 2020