ГЕТЕРАКИДОЗ

от2020

Ноя 28, 2020

 — куштардын Hetera-kidae тукумундагы мите курт пайда кылуучу гельминтоз ылаңы. Ылаң бардык жерде кездешет. Гетеракис-тер — майда, ак саргыл түстөгү жумуру курттар, уз. 5—13 мм. Личинкасы тышкы чөйрөдө өсүп жетилет. Бул ылаңды дарттуу куштар таратат. Патологиялык процесс ичегиде өнүгүп, кийинчерээк башка органдарга өтөт. Мите курттар ичегинин былжыр челин жаралантып, анын безин нек-розго айландырат. Дары катары фе-нотиазин колдонулат. Профилактика: жөжөлөрдү өзүнчө бөлүп, ачык та-лааларда багуу, жайыт участкаларын которуштуруу, тооккананын ичиндеги буюмдарды таза кармоо ж. б.

от 2020