ГЕСС ЗАКОНУ

от2020

Ноя 28, 2020

 — термохимиянын негизги закону. Бул закон б-ча реак-циянын жылуулук эффектн реакция-га кирген заттардын баштапкы ж-а акыркы абалдарына гана көз каранды болуп, процесстин ара стадияла-рына баш ийбейт. Аны 1840-ж. орус химиги Г. И. Гесс (1802—1850) ачкан. Г. з.— энергиянын сакталуу за-конунун бир формасы. Анын жардамы м-н реакциялардын белгилүү жы-луулуктарын жыйынтыктоо аркылуу реакциянын белгисиз жылуулугун табууга болот. Мис, С+О2=СО2+94,051 ккал/моль —СО+’/202=С02+67,635 ккал/моль С + 7г02=СО+26,416 ккал/моль. Бул закондун термохимияда ж-а техникада практикалык мааниси чоң.

от 2020