ГЕРЦ

от2020

Ноя 28, 2020

— термелүү жыштыгынын бирдиги. Немең физиги Генрих Герцтин ысмына аталган. Секундада толук бир термелген нерсенин жыштыгы 1 герцке барабар. Кыскача гц деп белгиленет. Жыштыктын гц ке карата эселүү бирдиктери—килогерц (1 кгц= = \&гц) ж-а мегагерц (1мгц=10вгц).

от 2020