ГЕРУСЙЯ

от2020

Ноя 28, 2020

(гр. geron — карыя, ак сакал) — Байыркы Грециянын шаар-мамлекеттериндеги көбүнчө ак сөөк-төрдөн турган аксакалдар совети. Совет элдик чогулушта карала турган мамл. маанилүү иштерди талкуула-ган. Г-нын мүчөлөрү геронит деп аталган. Алар жог. өкмөттүк органды түзүп, олигархиялык түзүлүшкө таяныч болгон.

от 2020