ГЕРМАН ТИЛДЕРИ

 — индоевроп. унга кирген тектеш тилдердин тобу. Негизинен Батыш Европа конти-нентине таралган. Г. т. өз ичинен батыш, түндүк болуп бөлүнөт: б а-тьгш тобуна азыркы англис, немец, нидерланд (голланд), фламанд, фриз, идиш (азыркы еврей тили),; түндүк тобуна швед, дан (дапия), нор-вег, исланд, фарер тилдери кирет. Түш. Африка Респ-касьгнын мамл. тили болгон африкаанс (бур) тили да Г. т. тобуна жатат. Бул тил Гол-ландиядан Түш. Африкага келгендердин диалектилеринин аралашуусу-наи пайда болгон. Г. т-нин эң алгачкы рун жазма эстеликтери 3-к-га таандык. Латын алиппесжне негизделген жазма адегенде 8—9-к-дан баштап батыш, кийинчерээк түндүк Г. т-не таралган.

Ад.:   Сравнительная грамматика германских языков, т. 1—4, М., 1962—66.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *