ГЕРМАН КОММУНИСТТИК ПАРТИЯСЫ (ГКП)

1968-ж. сентябрдын аягында ГКПни түзүү б-ча ГФРдо Федералдык комитет иштей баштаган. 1969-ж. 12—13-апрелде Эссендо ГКПнин съезди өтүп, анда ал легалдуу саясий партия болуп түзүлгөн. Съезд Федералдык комитеттин өкүлү К. Бахмандын докладын угуп, ГКПнин Программалык билдирүусүн, Уставын кабыл алган; ГКПнин иш-аракети К. Маркстын, Ф. Энгельстин, В. И. Лениндин илимине негизделип, коомду соң. кайра курууну көз-дөөрүн билдирген; Батыш Гергмания-да демокр. өзгөртүүлөрдү жүргүзүү ж-а ири капиталдын бийлигин чектөө зарылдыгын белгилеген. ГКП эмгекчилердин экон., социалдык мүдөөлө-рүн коргоо, Германиянын коммунисттик партиясына (ГКП) тыюу салууну алып таштоо, ГДРдин эл аралык укугунун таанылышы ж-а европ. коопсуздук үчүн күрөшүп жатат. ГКП Башкармасынын 7-пленумунда (1970, окт.) советтик-батыш герма-ниялык договордун (1970, авг.) ГФР тарабынан бекитилишжне ж-а жүзөгө ашырылышына аракеттенди. ГКП Коммунисттик ж-а жумушчу партиялардын кеңешмесинин (1969, Москва) документтерин кубаттады. ГКП өндүрүштүк ж-а терр-ялык принцип б-ча курулат. Жог. органы — съезд. Съезд аралыгында парт, иштерге Президиум шайлаган Башкарма жетекчилик кылат. ГКПнин 40 миңдей мүчөсү бар (1973, ноябрь). Борб. органы — «Унзере цайт» газетасы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *