ГЕРМАНИСТИКА

1) байыркы гер-мандардын тили, ад-ты, тарыхы, эт-нографиясы, дини, укугу, чарбачылыгы ж-а үрп-адаттары ж-дөгү илим; 2) байыркы ж-а азыркы герман тилдери, диалектилери ж-дөгү илим. Г-нын милдети — герман тилдеринин нормативдүү ж-а тарыхый граммати-каларын, ар түрдүү сөздүктөрүн түзүү, эски жазма эстеликтерди басып чыгаруу ж-а изилдөө. Г-га дания нлимпозу Р. Раск (1787—1832) ж-а немец илимпозу Я. Гримм (1785— 1863) негиз салган. Биринчи дүйн. согушка чейин Г-нын очогу Германия гана болсо, 2-дүйн. согуштан кийин Г. СССР, АКШ, ГДР ж-а Японияда да өнүгө баштады. СССРде Г-га акад. В. М. Жирмунский негиз салган.

Ад.:   Жирмунский В. М., Введение в сравнительно-историческую грамматику германских языков, М.—Л., 1963.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *