ГЕРАКЛ

— байыркы грек мифология-сындагы айтылуу баатыр. Зевс м-н Алкменанын уулу. Г-дин эрдиктери ж-дө көп уламыштар бар. Алардын эң белгилүүсү Г-дин 12 эрдиги: немей арыстанын, жети баштуу лерней ажыдаарын, эриманф жапайы Каманин, стимфалий желмогуз куштарын өлтүргөн, падыша Диомеддин аттарын ж-а кериней бугусун кармаган, аманзонкалардын падышасы Иппо-литаны жеңген, Гериондун өгүздө-рүн айдап кеткен, Гесперид багынан алтын алма алып келген, тозок дөбө-тү Церберди уурдап, крит букасын жеңген ж-а Авгий атканасын тазарт-кан. Башка уламыштар б-ча Антейди жеңип, Прометейди бошоткон өңдүү эрдиктер көрсөткөн. Грек эли Г-ди абдан кастарлаган, италиялыктар Геркулес деп урматтаган. Античный доордогу авторлордун чыг-ларыпда («Илиада», Еврипиддии «Гераклы» ж. б.), пластикада, европ. кийинки жаңы сүрөттөрдө (П. Веро-незе, П. Рубенс, Г. Рени, Я. Тинторет-то) Г. ж-до уламыштардын мотив-дери чагылган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *