ГЕРАКЛИТ

от2020

Ноя 28, 2020

Э ф ее с кий (б. з. ч. 544— 540-ж. чамасында т. ж-а ө. ж. белгисиз) — байыркы грек философу, материалист. Мажес ж-а жалпы формада бытие м-н таанымдыи бир нече диалек. принциптерин биринчи аныктаган адам. «Жаратылыш жөнүндө» деген эмгегинин түп нускасы бизге жеткен эмес, бирок v кийинки авторлордун чыг-ла-v рында айрым зүндулөр гана штл сакталып калган. Г.— грек филосо-фиясындагы матер, ион мектебинин өкүлү. Ал өзгөрүп кыймылда турган отту табияттын алгачкы заты, оттон бүт дүйнө, ал тургай жан да пайда болот, дүйнө кудайлар же адамдар тарабынан жаратылган эмес деген ойду айткан. Г-тин диалектикасы — материя үзгүлтүксүз өзгөрүп, от, аба, суу ж-а топурак тынымсыз бири бирине өтүп турат деген ой корутун-дусун берет. В. И. Ленин Г-ти «…диа-лектикага негиз салуучулардын бири…» (Чыг., кырг. 1-бас, 38-т. 393-6.) деп атаган.

Ад.:   Кеселди Ф. Х., Философские и эстетические взгляды Гераклита Эфесско-го, М., 1963.

от 2020