ГЕОХИМИЯЛЫК КАРТАЛАР

тоо тектердеги хим. айрым элементтердин белгилүү бир аймак б-ча таркалыш тартиби ж-а закон ченеми көрсөтүлүп, кагаз бетине түшүрүлгөн Литогеохимия картасы. 1. Металлдын 0,001% изоконцентраты б-ча ореолу; 2. 0,003%; 3. 0,01%; 4. 0,03%. Кендин геохимиялык картасы. 1— тоо тектердин геологиялык чек арасы (кон-тактысы); 2 — мрамор; 3 — графиттелген зона; 4 — кварцит; 5 — гранит; в — Диорит; 7 — сиенит; 8 — порфирит; В—скарн-далган зона; 10—тектоникалык зона; 11— металлометриялык пробалар боюнча аныкталган аномаля участоктору: а) металл-дын өлчөмү 0,01—0,03% ш-а андан кеп; б) 0,001—0,01%. сүрөттүү чиймелер. Алар геохим. изилдөөлөрдүн натыйжасында геол. же тектоникалык карталардын неги-знне (үстүнө) түзүлөт. Тоо тек, булак, суу, өсүмдүк ж. б-дан алынган геохим. пробаларда хим. элементтер гаектр анализи ж. б. жолдор м-н аяыкталгандан кийин алардын өлчөмүнүн абс. ж-а салыштырмалуу өзгө-з үшү (кларкка же геохим. фонго карата) Г. к-да ар түрдүү шарттуу бел-лпер (индекстер, боёктордун түрлөрү же изолиниялар) м-н көрсөтүлөт (К. чийме 1, 2). Карталарга геохим. жесилиш, түрдүү диаграмма ж-а таблицалар кошо чийилет. Г. к-дын жалпы (бардык элементтер үчүн) ж-а жекече (айрым элементтер же ирим аймактар үчүн) деп аталган г-грү бар. Г. к. аналжзделген материалга жараша чулу (катуу) тоо тектердин Г. к-ы, литогеохим., биогео-злх., гидрогеохим., ландшафттык каргалар болуп бир топ түргө бөлүнөт. Г. s. аймактын геохимиясын ж-а ме-ттыогениялык өзгөчөлүгүн, геохим. шсмалияларды, кен издөөгө перспек-•явхтуу аянттарды аныктоого жардам берет. О. эле кээ бир элементтердин (мис, I, В, Sr, Си ж. б.) ири аймактарда таралуусун көрсөткөн Г. к-дын медицина ж-а а. ч. үчүн чоң мааниси бар, анткени андай элементтер айрым дарт-илдеттердин келип чыгышын шарттайт

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *