— жер кыртышындагы түрдүү физ. кубулуштардын кадыресе (б. а. теория б-ча чамаланган) өлчөмдөн кескин айырмаланышы. Г. а-ларга гравита-циялык, электр-магниттик, магниттик, геотермикалык ж. б. аномалия-лар кирет. Аларды аныктоо үчүн гео-физикалык чалгындоо методдор колдонулуп, физ. кубулуштун сан мааниси өлчөнөт. Г. а-лар Жердин ички түзүлүшүн, геол. структураларды изилдөөдө, көн издөөдө ж-а чалгын-доодо пайдаланылат.

от 2020