ар кандай аспаптын жардамы м-н геом. фигураларды түзүү. Г. т-дө белгилүү бир шартты канааттандыруучу фигураларды (түз сызыктар, ге-бурчтук-тар, айланалар ж. б.) түзүү маселелери каралат. Мында түзүү аспаптары алдын ала белгилүү болот. Булар классикалык .аспаптар циркуль ж-а сызгыч же чектелген түзүүчү аспаптар (тик бурчтуктун моделиндеги сызгыч, четтери параллель болгон сызгыч ж. б.). Г. т. тегиздикте да, мейкиндикте да түзүүнүн постулат-тарына таянат. Орто мектепте маселе чыгаруунун негизги методдору Г. т-гө төмөнкүлөр кирет: чекиттердин ‘ геом. орун методу, геом. өзгөртүп тү-‘ зүү методу, алгебр, метод. Түзүүнүн ностулаттарьга белгилүү деп эсептеп, түзүүгө маселе чыгаруу мисалы катары берилген кесиндини циркуль ж-а сызгычтын жардамы м-н үч барабар бөлүккө бөлүп карайды: АВ сы-зыгынын А чекитинен чыгуучу каалагандай AN шооласын алалы ж-а ага каалагандай ANl=NiN2=N2Ni кесиндилерин ченеп коюп, В ж-а Лг3 чекиттери: туташтыралы. Ni ж-а N2 чекиттери аркылуу BNS кө параллель түз сызыктарды жүргүзсөк, ал түз сызыктар АВ кесиндисин барабар үч бөлүккө бөлөт: AK\=KiK2=K2B.

от 2020