ГЕОМЕТРИЯЛЫК ПРОГРЕССИЯ

— экинчи мүчөсүнөн баштап ар бир кийинки мүчөсү өзүнөн мурдагы мүчөнү ушул прогрессия үчүн туруктуу q санга көбойтүүдөн түзүлгөн сан удаалаштыгы: a\q, агд2, a3q3,…, aDqu,„. Туруктуу q сан Г. п-нын бөлүмү, а\— Г. п-нын мүчөлөрү. Г. п-нын жалпы мүчөсү: On = aign_1, мында а\— Г. п-нын биринчи мүчөсү, q — бөлүмү. Эгерде q>i болсо, өсүүчү Г. п., ал эми q<i болсо, кемүүчү Г. п. болот. Г. п-ны -Н- белги м-н белгилешет. Мис, -Н- 3, 6, 12, 24, …, (д=2) өсүүчү ж-а -Н- 4, 2, 1, —, —…, (д = ү) кемүүчү Г. п-лар. q<.0 болгондо Г. п. белгиси алмашуучу болот. Г. п-нын п axaxqnмүчөсүнүн суммасы Ьп = ————

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *