— белгилүү касиетке ээ болгон тегиздиктеги же мейкиндиктеги чекиттердин (сызык-тардын) жыйындысы. Мис, берилген чекиттен бирдей алыстыкта жайгашып, бир тегиздикте жаткан чекиттердин Г. о-ну — радиусу г болгон айлана; берилген бурчтун жактарынан бирдей аралыкта жайгашып бурчтун ичинде жаткан чекиттердин Г. о-ну биссектриса ж. б. Г. о. — эскирген термин, ал кийинки мезгилде чекиттердин көптүгү деген термин м-н алмаштырылды.

от 2020