опти-канын бир бөлүмү; ал жарык нуру түз сызык б-ча таралат деген түшүнүктүн негизинде жарык энергиясынын тунук нерселерде таралуу закон-дорун изилдейт. Жарык нуру — жарык энергиясынын таралуу сызыгы. Жарык толкунунун узундугу өзү өтүүчү тешикиш өлчөмүнөн алда канча кичине болгон учурда гана жарык түз сызык б-ча тарайт. Г. о-нын закондору оптикалык системалардын жөнөкөй ж-а так теориясын түзүүгө, сү-рөттолүштүн түзүлүштөрүн түшүндүрүүгө, оптикалык системалардын аберрациясынын чоңдугун эсептөөгө ж-а аларды оңдоо методикасын иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Нерсенин сүрөттөлүшүн алууда колдонулуучу түзүлүш оптикалык система деп аталат. Оптикалык системалар бир тектүү чөйрөлөр (аба, айнек, кристалл ж. б. тунук материал) м-н чектелген чагылдыруучу же сынды-руучу беттердин удаалаш катары болуп эсептелет. Ар кандай оптикалык системада төрт эң маанилүү чекит: эки фокус (F, F’), эки башкы чекит (Н, Н’) болот (к. сүрөт). Системанын огуна жарыш нурлар түшсө, алар анын фокусунда кесилишет. Башкы тегиздиктер м-н оптикалык октун ке-силишкен чекиттери — башкы чекиттер. Бул төрт чекиттин жардамы м-н системадагы нурдун жолун чийип көрсөтүүгө, о. эле ал оптикалык системанын сызыктуу ж-а бурчтук чо-ңойтушун да аныктоого болот.

от 2020