— ири аймактарда таралган чөкмө, жанар тоо ж-а метаморфизм тоо тектеринин калың ж-а татаал түзүлүштөгү катмарлары; жерг. стратиграфиялык бөлүнүштөрдүн чоңураак бирдиги. Ал жалпы стратиграфиялык бирдиктерге ажыратууга болбой турган тоо тек-терден түзүлгөн аймактарда бөлүнөт. Г. с-лар бири биринен маанилүү ири стратиграфиялык ж-а бурчтук келиш-пестиги м-н ажыратылат. Серия геологиялык свиталарга бөлүнөт ж-а анын аты алгачкы бөлүнгөн жердин геогр. аты м-н аталат (мис, Жетим сериясы). Көлөмү б-ча Г. с. геологиялык бөлүмгө жакындашат, бирок андан көп же аз болушу мүмкүн. Г., с-ны бөлүү белгилүү аймактын геол. өпүгүшүн, кендердин жашын Ж-а таркалышын изилдөөгө көмөк берет.

от 2020