(лат. complexus — байланыш, бирикме, кошунду, жыйынды) — эффузив тектери м-н бирге чөкмө тоо тек катмар-ларынын чөгуу стадиясынан алардын буктөлүүсүнө ж-а ал катмарларга гранит тобундагы интрузиялардын та-ралуусуна чейинки бир доордун (циклдин) ичинде пайда болгон тоо тектердин жыйындысы.

от 2020