жалпы стра-тиграфиялык шкаланын геологиялык ярустан кийинки эң кичине бирдиги; астыңкы ж-а үстүңкү катмарларда кайталанбоочу ташка айланган байыркы жандык (фауна) же өсүмдүк (флора) калдыктарынын белгилүү гана түрү м-н мүнөздөлүүчү тоо тек катмарлары. Г. з. андагы организм-дердин мүнөздүү (мис, ордовик м-н силурда граптолиттер, мезозойдо ам-мониттер ж. б.) түрүнүн аттары б-ча аталат (мис, Behemnitella зонасы). Г. з-нын тоо тек катмарлары пайда болгон мезгил геологиялык убакыт м-н белгиленет.

от 2020