ГЕОЛОГИЯЛЫК ЖУРНАЛДАР

— гео-логияга тийиштүү ил. ж-а практикалык маселелер б-ча макалалар жарыялап туруучу мезгилдүү жыйнак-тар. Ил. коом, академия, жог. окуу жайы, мамл. мекеме ж-а жеке фирмалар басып чыгарат. Азыр (1971) дүйнө жүзүндө 220га жакын Г. ж. чыгат. Жылына жарыяланган бардык геол. маалыматтардын жарымынан көбү Г. ж-да чыгат. Г. ж. 19-к-дын биринчи жарымында чыга баштаган: Россияда «Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел геологический» (1829-жылдан) ж-а «Записки Всесоюзного минералогического общества» (1830-жылдан) чыккан. Геология б-ча бүт материалдарды камтыган сов. негизги Г. ж: «Известия АН СССР.» Серия геологическая» (1956-жылдан), «Советская геология» (1958), «Геология и геофизика» (Новосибирск, 1960). СССРде о. эле геологиянын айрым тармактары б-ча «Разведка и охрана недр» (1931), «Геология нефти и газа» (1959), «Литология и полезные ископаемые» (1963), «Геотектоника» (1965) аттуу журналдар чыгып турат. Чет өлкөлөрдө да бир топ Г. ж. чыгарылат, алардан айрыкча англис, француз, немең тилдеринде™ эл аралык журналдар кеңири белгилүү. Геология б-ча жарыялоолор жеке гана Г. ж-да эмес, илимдин башка тармак-тарынын («Физика твердого тела» ж. б.), жалпы илимдердин Журнал-дарында («Природа» ж. б.) да басылып турат. Басмадан жарык көргөн, геол. адабият ж-дөгү маалыматтар геол. рефераттык журналдарда басылат. СССРде 1954-жылдан чыга баштаган «Реферативный журнал. Геология» жылына 38 миңге жакын геол. эмгекке баяндоо берет. Кырг-нда жылына 6 жолу чыгуучу «Кыргыз ССР ИАнын кабарларында» («Известия АН Киргизской ССР») башка илимдерге тиешелүү макалалар м-н катар геология илимине байланыштуу эмгектер да чыгат. Андан тышкары маал-маалы м-н чыкчу жыйнактар да бар: «Записки Киргизского отделения Всесоюзного минералогического общества», «Труды Института геологии АН Кирг. ССР», «Труды Управления геологии Кирг. ССР», «Труды Фрунзенского политехи, ин-та (геология, горное дело)», «Материалы по геологии Тянь-Шаня» ж. б.

Ад.:   Захаров Е. Б., Кристальны й Е. В., Развитие в СССР научно-технической информации по геологии, «Изв. АН СССР. Сер. геология.», 1969, №4; 3 а-х а р о в Е. Е., Главнейшие реферативные журналы по геологии, «Научные и технические библиотеки СССР», 1970, № 8.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *