геологиялык системанын бир бөлүгү; бир геологиялык доордо пайда болгон тоо тек катмарлары. Г. б-дө өзүнө гана типтүү ташка айланган байыркы жандык (фауна) ж-а өсүмдүк (флора) калдыктарынын белгилүү бир топтору бар. Г. б. системадагы жайгашкан ордуна карай 2гө (төмөнкү ж-а жог.) же Зкө (төмөнкү, ортоңку ж-а жог.) ажырайт. Кээ бир системалардагы (кембрий, юра, палеоген, неоген ж-а антропоген) Г. б-дүн өз аттары бар (мис, юрада лейас, доггер, мальм; палеогенде палеоцен, эоцен, олиго-цен). Г. б-дун пайда болушуна кеткен геологиялык убакыт геол. мезгилдин башталышы, орто чени ж-а аягы деп аталат (мис, төмөнкү кембрий бөлүмү — кембрий мезгилинин башталышы, ортоңку девон бөлүмү — девон мезгилинин орто чени, жог. юра бөлүмү — юра мезгилинин аягы). Г. б. бир нече геологиялык яруска бөлүнөт.

от 2020