ГЕОДЕЗИЯЛЫК АЛГАЧКЫ МААЛЫМАТТАР

референц-эллипсоиддин жер бетинде жайгашуу ордун көрсөтүүчү айрым чоңдуктар. Алар бир же бир топ өлкөнүн ееодезиялык тармагын белгилөө үчүн кабыл алынган референц-эллипсоиддин жайгашуу ордун аныктоо м-н геод. башка пункттардын абалын табууда өтө зарыл. Г. а. маалыматтарга геод. координа-талар (к. К о ординат алар), б. а. геод. тармактагы башталгыч катары кабыл алынган таяныч пункттардын биринин геогр. орду (кеңдиги Во ж-а узундугу <о), анын коңшу пункттардын бирине карай багыты (геод. азимуту Ао) Ж-а анын геоидден бийиктиги (|о) кирет. Алар астр-ялык жол м-н өлчөнүп аныкталат. Тармактын калган геод. пункттарынын коор-дпнаталары м-н азимуту, бардык геод. өлчөөлөрдүн натыйжалары референц-эллипсоиддин бетине келти-рилгенден кийин гана матем. жол м-н эсептелип чыгарылат. СССРдин геод. тармагындагы башталгыч пункт болуп Пулков астр-ялык обсервато-рпясындагы Тегерек залдын ортосу эсептелет. Анын геод. координатала-ры: кеңдиги В0=59°46’18″55, уз. Z.0= = 30°19’42″09, бийикт. 1о=0. Бул коор-динаталар ж-а Красовский эллипсоиды СССРдин аймагында жүргүзүлүүчү бардык геод. ж-а картографиялык жумуштардагы координаталардын мамл. бирдиктүү системасынын негизи катары кабыл алынган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *