(лат. expeditio — жүрүш) — уюмдаш-тырылып жүргүзүлүүчү геогр. изилдөөлөрдүн бир түрү. Г. э. станционар-дык изилдөөлөрдөн белгилүү аймакты атайын маршруттар б-ча текшерип чыгышы м-н айырмаланат. Изилдөөлөр комплекстик же тематикалык (тармактык) түрдө жүргүзүлүшү мүмкүн. 20-к-дын башына чейин экспедиңиялар географиядагы изилдөөлөрдүн негизги формасы болгон. Акыркы 30—40 жыл ичинде экс-педициялык изилдөөлөр стационардык, толук эмес стационардык байкоолор м-н айкалышууда (к. Географиялык ачылыштар).

от 2020