— жарык чыгаруучулардын абалын Жердин борборуна карата аныктоочу асман координаталар системасы.

от 2020