ГЕН-ЛЮССАК ЗАКОНДОРУ

— газдар-дын негизги закондору. 19-к-дын башында Гей-Люссак ачкан. 1. Г а з-дардын жылуулуктан к е-ңейүү закону — туруктуу басым-да берилген газ массасынын көлөмүнүн өзгөрүшү темп-ранын өзгөрүшүнө түз пропорциялуу: (У2—п) / Vi=aAt же V2=Vi(l+aAt), мында Vi — газдын баштапкы темп-радагы (*i), V2— акыркы темп-радагы (t2) көлөмү; At=t2h; а —туруктуу ба-сымда газдар көлөмүнүн жылуулуктан кеңейүү коэффициента:. 2. К ө -лөмдүк катыш закону б-ча туруктуу басымда ж-а темп-рада реак-цияга кирүүчү газдардын көлөмү өз ара ж-а реакциядан кийин пайда болгон газдын көлөмүнө катышы бир бүтүн сан болот. Мис, 1 көлөм Н2 1 көлөм С1а м-н кошулганда 2 көлөм НС1 пайда болот: Н2+С12=2НС1, б. а. көлөмдөрдүн катышы, 1:1:2 ге барабар. Бул закон атом-мол. теориянын түзүлүшү үчүн чоң роль ойноду ж-а Авогадро законунун ачылышына түрткү берди.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *