ГЕНОТИП

от2020

Ноя 28, 2020

(ген ж-а тип) — белгилүү бир организмдин хромосомасындагы бардык гендердин жыйындысы. «Г.» терминин 1909-ж. дания биологу В. Иогансен киргизген. Г.— укумдан-тукумга тукум куучу иңформацияны алып жүргүч. Г. болочок организмдин өсүшүн, түзүлүшүн ж-а турмуш аракетин контролдоочу система. Ал өз ара аракеттенүүчү гендердин системасы болгондуктан ар бир гендин аракети өзүн курчаган генотиптик чөйрөгө байланыштуу. Мис, жыттуу буурчактын кээ бир сортунун гүлү кызыл түстө болушу Г-те гендин до-минанттык аллелдеринин экөө тең катышуусуна байланыштуу, ал эми бирөө эле катышса, гүл ак болот. Организмдин сырткы ж-а ички чөйрөсү-нүн факторлору м-н Г-тин өз ара аракети белгилердин фенотиптик өсүшүнө шарт түзөт. Ошондуктан Г. тукум куугучтуктун конкреттүү бир белгисин эмес, чөйрөнүн болжолдуу шартына организмдин реакциясынын нормасын көрсөтөт.

от 2020