— изилдөөлөрдүн биогеография м-н генетикага чектеш багыты. Муну А. С. Серебровский 1928—-29-ж. сунуш кылган. Г. ареал-дын бүткүл чегинде же бир бөлүгүндө организмдердин изилденүүчү түрүнүн негизги белгилери м-н касиеттерин жаратуучу (аныктоочу) аллел-дердин жыштыгын ж-а геогр. жактан таралышын тактап чыгууга тийиш. Ал о. эле аллелдердин таралыш себептерин да иликтейт. Эгилмө өсүмдүк сортун ж-а мал породасын район-доштурууда, селекциянын көп түрлөрүндө Г-нын мааниси чоң.

от 2020