— организмдин хромосома, цитоплазма ж-а клеткалык органеллаларындагы укумдан тукумга берилүүчү тукум куугуч касиет. Мында организмди түзүүчү заттардын (белоктор ж-а нуклеин кислоталары) составы, түзүлүшү ж-а зат алмашуу мүнөзү ж-дөгү информация ата-бабадан кийинки тукумга гендин жыйындысы түрүндө өтөт. Жыныстык жол м-н көбөйүүчү көп клеткалууларда Г. и. укумдан-тукумга жыныс клеткалары — гаме-талар аркылуу берилет. Г. и. көбүнчө хромосомада дезоксирибонуклеин кислотасынын (ДНК) молекуласында-гы нуклеотиддердин белгилүү тизмеги түрүндө болот. Ал онтогенез кезинде тенден белгилерге оойт. Организмдин бардык клеткалары баштапкы бир клетканын — зиготанын бөлү-нүшүнун натыйжасында пайда болгондуктан аларда гендердин жыйындысы да, Г. и. да бирдей.

от 2020