— орга-нязмдердин тукум куучулук касиетин талдап изилдөөчү методдордун жыйындысы.

от 2020