(КПСС БКнын) — КПСС Борб. Комитетинде-ги эң башкы кызмат оруну. КПСС Борб. Комитети шайлайт. Борб. Комитеттин Г. с-лыгын алгач РКЩб)-нин И-съезди (1922) шайлаган БКнын пленуму түзгөн. Пленум БКнын Г. с-лыгына И. В. Сталинди шайлаган. КПССтин Сентябрь (1953) пле-нумунан кийин КПСС БКнын биринчи секретары м-н алмаштырылган. КПССтин 23-съезди (1966-ж. март — апр.) кайрадан КПСС БКнын Г. с-ын калыбына келтирип, КПССтин Ап- рель (1966) пленуму КПСС БКнын Г. с-лыгына Л. И. Брежневди шайлаган.

от 2020