ГЕНЕЗИС

— өнүп-өсүүчү кубулуштун пайда болуу ж-а телчигүү процессин туюндурган фшгос. категория. Бул адегенде табият м-н бытиенин келип чыгышы ж-дөгү түшүнүк катары жаралып, кийин философияга ж-а башка илим-билим тармактарына (мис, Ч. Дарвин өөрчүткөн түрлөрдүн келип чыгыш теориясы) өткөн. 19-к-дан Г. категориясы тааным теория-сында методологиялык милдет аткара баштаган, аны Г. Гегель шшм-билим-дин келип чыгышын изилдөөдө пайдаланган. Г. түшүнүгүнүн өнүгүш процессин изилдеген илимдерге жайылышы илимдин генетикалык (гене-зистик) методун, о. эле атайын тармактарын (генетикалык психология, генетикалык социология ж. б.) пайда кылган. 19тК-дын аягынан көпчүлүк илим-дерде кубулуштарды ички түзүлүшү ж-а милдет аткарышы (структура-лык-функциялык) жагынан изилдөө методу жаралып, ал генетикалык ме-тодго каршы коюлду. Азыркы илимде объектти изилдөө үчүн ушул эки методду айкалыштырып колдонуу зарылчылыгы байкалып калды. Изилдөөнүн структуралык-функңиялык ж-а генетикалык методдорун айкалыштыруу идеясын марксизм 19-к-да эле өөрчүткөн болучу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *