ГЕНЕАЛОГИЯ

от2020

Ноя 28, 2020

 (гр. genealogia — санжыра) — тарых илиминин көмөкчү тармагы. Уруулардын тарыхын, жеке адамдардын тек-жайын, тууганчылык байланыштарын иликтеп, санжыра же тукум тарыхын түзөт. Г-нын белгилери илгери эле болсо да, ал илим катары болжол м-н 17—18-к-да калыптанган. Россиядагы санжыралар-дын эң байыркысы («Падышалардын санжыра жазмасы») 1555-жылга таандык. Алгачкы санжыра таблицаларын М. М. Щербатов түзгөн. П. В. Долгоруков «Россиянын санжыра китеби» деген жалпылоочу Г-лык эмгек жазган. 1895-ж. Петербургда «Орус гене-алогиялык коому», 1904-ж. Москвада «Тарыхый-санжыра коому» түзүлгөн. Алар «Билдируүлөрдү» ж-а «Жыл баяндарды» жарыялап турушкан. 1917-жылдан кийин Г. жаңы багыт алып, улуу кишилердин (А. С. Пушкин, А. Н. Радищев, М. В. Ломоносов ж. б.) тегин сүрүштүрүүдө ж-а өмүрүн изилдөөдө кызмат кыла баштады. В. И. Лениндин ж-а Ульяновдор-дун үй-бүлөсүнүн тарыхын изилдөө Г-да бөтөнчө маанилүү орун ээлейт.

от 2020