ГЕЛИОФИЗИКА

от2020

Ноя 28, 2020

(гелио… ж-а физика) — астрофизиканын Күн физика-сынын проблемаларын изилдөөчү бөлүмү. Спектроскопиялык, спектро-метрдик, фотометрдик, фотография-лык ж-а радиоастр-ялык изилдөө методдорун колдонуу Күндүн темп-расы, тыгыздыгы, атм-радагы заттардын кыймыл ылдамдыгы, хим. элементтердин атомдорунун дүүлүгүшү ж-а иондошу, электр ж-а магнит талаасы, о. эле алардын убакыт б-ча өзгөрүшү ж-дөгү маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүк берет. Ракета м-н көтөрүлгөн приборлордун жардамы аркылуу Күндүн корпускулалык нур чыгарышы ж-а анын ультракыз-гылт көк, рентген нурлары үйрөнү-лөт. Г-да теориялык физиканын методдорун колдонуу м-н Күндүн физ. моделинин түзүлүшү ж-а анын атм-расында болуучу кубулуштары байкалып, такталып турат.

от 2020