ГЕКТАР

— чендердин метрдик системасынын жер бетиндеги аянтты өлчөө үчүн колдонулуучу аянт бирдиги. Кыскартылып белгилениши: га; эл аралыгы — ha, 1 га жактары 100 м ден болгон чарчы аянтына барабар. Г.— гекто деген сөзгө аянттын ар деп аталган бирдигин кошуп жазуудан чыккан. 1 га = 100 ар = 10 000 м2, 1 теше — 1,09254 га. ГЕКТО… (гр. hekaton — жүз) — татаал сөздөрдүн ченем бирдиктер атын туюндуруучу биринчи бөлүгү. Ал ченем бирдигинин жүз эсе чоцойгонду-гун көрсөтөт. Мис, гектометр — 100 м, гектолитр —100 л.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *